சனி, 14 பிப்ரவரி, 2015

காதல் அல்ல

காதல் அல்ல 
----------------------
பார்ப்பது காதல் அல்ல 
சிரிப்பது காதல் அல்ல 

பேசுவது காதல் அல்ல 
பழகுவது காதல் அல்ல 

பிரிவது காதல் அல்ல 
அழுவது காதல் அல்ல 

மறுபடி  மீண்டும் 
சந்திப்பது காதல் 

மறக்காமல் மனத்தில் 
சிந்திப்பது காதல் 
------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: