சனி, 7 பிப்ரவரி, 2015

சம நிலை

சம நிலை 
-------------------
ஆம் என்றும் 
இல்லை என்றும் 
அலைக்கழிக்கும் மனத்தை 

ஓம் என்றும் 
சாந்தி என்றும் 
ஒருநிலைப்படுத்தி விட்டால் 

தான் என்றும் 
தனது என்றும் 
தவிக்கின்ற நிலை போய் 

சம நிலையாய் ஆகும் 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: