சனி, 3 ஜனவரி, 2015

அன்பின் இனிமை

அன்பின் இனிமை 
-----------------------------
அன்பால் அழுத 
காலமும் உண்டு 

அன்பால் சிரித்த 
காலமும் உண்டு 

அன்பால் கொதித்த 
காலமும் உண்டு 

அன்பால் குளிர்ந்த 
காலமும் உண்டு 

எல்லாக் காலமும் 
இனிமைக் காலமே
-----------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: