புதன், 21 ஜனவரி, 2015

காதல் காரணங்கள்

காதல் காரணங்கள் 
--------------------------------------
கண்கள் மட்டுமா 
காதல் காரணம் 

சேர்ந்து நடக்கின்ற 
கால்கள் காரணம் 

சார்ந்து அணைக்கின்ற 
கைகள் காரணம் 

உண்மை பேசுகின்ற 
உதடுகள் காரணம்

உணர்ந்து மகிழ்கின்ற 
உள்ளம் காரணம் 
------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: