வெள்ளி, 2 ஜனவரி, 2015

பாட்டிதான் பரம்பொருள்

பாட்டிதான் பரம்பொருள் 
-------------------------------------------
மகனை வளர்த்துவிட்டு 
பேரனை வளர்த்துவிட்டு 

கொள்ளுப்பேரனை வளர்த்துவிட்டு 
எள்ளுப்பேரனை வளர்த்துவிட்டு 

ஒவ்வொரு தலைமுறையில் 
ஒவ்வொரு தலைமகன் 

உழைத்துக் கொடுத்ததைப் 
பகிர்ந்து உண்டுவிட்டு 

படுத்துக் கிடக்கின்ற 
பாட்டிதான் பரம்பொருள் 
------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: