ஞாயிறு, 4 ஜனவரி, 2015

காதல் என்னும் கருணை

காதல் என்னும் கருணை 
----------------------------------------
மெல்லெனப் புலரும்  
பொழுதைப் போலே 

மெல்லெனப் பூக்கும் 
பூவைப் போலே 

மெல்லெனப் பொழியும் 
பனியைப் போலே 

மெல்லென வழியும் 
அருவியைப் போலே 

காதல் என்றொரு 
கருணை பிறக்கும் 
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: