வெள்ளி, 26 டிசம்பர், 2014

விளையாட்டும் வினையும்

விளையாட்டும் வினையும் 
----------------------------------------
ஆடிக் கொண்டும் 
ஓடிக் கொண்டும் 

பாடிக் கொண்டும் 
தேடிக் கொண்டும் 

திரிந்த இளமைப் 
பருவம் தேய்ந்து 

படித்துக் கொண்டும் 
எழுதிக் கொண்டும் 

வினையில் மூழ்கி 
வீணாய்ப் போகும் 
----------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: