செவ்வாய், 16 டிசம்பர், 2014

கச்சேரியும் கழுத்தும்

கச்சேரியும் கழுத்தும் 
------------------------------------
மாயா மாளவ 
கௌளையில் ஆரம்பித்து 

ராக மாலிகையில்
முடிந்த கச்சேரியில் 

கல்யாணி  மோகனா 
கரகரப் ப்ரியாவை 

நண்பரோடு சேர்ந்து 
ரசித்துத் தலையாட்டி 

கச்சேரி முடிந்தது 
கழுத்து வலித்தது 
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: