வெள்ளி, 12 டிசம்பர், 2014

காய்ச்சல் சுகம்

காய்ச்சல் சுகம் 
------------------------
விட்டு விட்டு 
சுடுவது சுகம் 

உடம்பு முழுக்க 
வலிப்பது சுகம் 

புரண்டு புரண்டு 
படுப்பது சுகம் 

விடுமுறை எடுத்து 
இருப்பது சுகம் 

மருத்துவச் செலவு 
மட்டுமே சோகம் 
-------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: