சனி, 8 நவம்பர், 2014

கிராமத்து உயிர்

கிராமத்து உயிர் 
---------------------------
மருத்துவர் இல்லா 
கிராமத்து உலகில் 

காய்ச்சல் வந்தா 
பட்டினி மருந்து 

வயித்தாலை வந்தா 
தண்ணி மருந்து 

போனது போகும் 
பொழச்சது மிஞ்சும் 

மில்லிலும் வயலிலும் 
மிச்சத்தை நடத்தும் 
----------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: