செவ்வாய், 18 நவம்பர், 2014

முத்தப் போராட்டம்

முத்தப் போராட்டம் 
---------------------------------
சந்து முத்தமா 
சந்தி முத்தமா 

அன்பு முத்தமா 
ஆசை முத்தமா 

கன்ன முத்தமா 
உதட்டு முத்தமா  

காதல் முத்தமா 
காம முத்தமா 

உணவுப் போராட்டம் 
ஓயாத நாட்டில் 

முத்தப் போராட்டம் 
முக்கிய முயற்சிதான் 
-------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: