புதன், 29 அக்டோபர், 2014

முயற்சியின் மகிழ்ச்சி

முயற்சியின் மகிழ்ச்சி 
------------------------------------
ஓடிச் செல்லும் அணிலுக்கு 
ஒரு பொந்து இருக்கிறது 

ஊர்ந்து செல்லும் எறும்புக்கு 
ஒரு புற்று இருக்கிறது 

பறந்து செல்லும் புறாவுக்கு 
ஒரு மாடம் இருக்கிறது 

பாடிச் செல்லும் கிளிக்கு 
ஒரு மரமும் இருக்கிறது 

முயற்சி செய்யும் யாவர்க்கும் 
ஒரு பயணம் இருக்கிறது 

பயணம் செய்து முடித்தவுடன் 
ஒரு பரிசு இருக்கிறது 

பரிசு ஒன்று கிடைத்தவுடன் 
ஒரு அமைதி இருக்கிறது 
------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: