வியாழன், 2 அக்டோபர், 2014

ஒளித் தருணம்

ஒளித் தருணம் 
--------------------------
மேகத்தைக் கிழிக்கின்ற 
ஒரு ஒளித் தருணத்தில் 

முக்காடு போட்டிருக்கும் 
மரக் கூட்டங்களையும் 

தூரத்தில் குவிந்திருக்கும் 
கட்டிட மௌனங்களையும்

ஒரு பெரு மழை வந்து 
கலைக்கப் போவதை 

இரவோடு சேர்ந்து 
உணர்ந்து கொள்ள முடியும் 
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: