வியாழன், 16 அக்டோபர், 2014

இலட்சிய வெற்றி

இலட்சிய வெற்றி 
------------------------------
எத்தனை நேரம் 
ஆனால் என்ன 

எத்தனை தூரம் 
போனால் என்ன  

எத்தனை இடம் 
கழன்றால்  என்ன 

எத்தனை  நடம் 
சுழன்றால் என்ன 

இலட்சியம் பற்றி 
நிச்சயம் வெற்றி 
------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: