சனி, 12 ஜூலை, 2014

அனாதை உலகம்

அனாதை உலகம் 
--------------------------
அனாதையாய் அலைவது
அவன் தப்பு  இல்லை 

தெரியாத பெற்றோரைத் 
திட்டிப் பிரயோசனம் இல்லை 

உடலும் உயிருமாக 
ஓடிக் கொண்டு இருக்கிறான் 

அவனுக்கும் வாழ்க்கை 
அமைகின்ற காலம் வரும் 

அப்போது பெற்றோரை 
நினைக்கின்ற நேரம் வரும் 
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: