செவ்வாய், 13 மே, 2014

பஞ்சம் இல்லை

பஞ்சம் இல்லை 
--------------------------
பூக்கள் இருக்கும் வரை 
பரிசுக்குப் பஞ்சமில்லை 

புன்னகை இருக்கும் வரை
நன்றிக்குப் பஞ்சமில்லை 

நேரம் இருக்கும் வரை 
பேச்சுக்குப்   பஞ்சமில்லை 

இரவு  இருக்கும் வரை 
இனிமைக்குப்  பஞ்சமில்லை 

காலம்  இருக்கும் வரை 
காதலுக்குப்   பஞ்சமில்லை 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: