புதன், 19 மார்ச், 2014

விளையாட்டுப் பாப்பா

விளையாட்டுப் பாப்பா 
-----------------------------------
ஓடும் மட்டும் 
ஓட விட்டும் 

ஆடும் மட்டும் 
ஆட விட்டும் 

பாடும் மட்டும் 
பாட விட்டும் 

படிக்க மட்டும் 
எழுத மட்டும் 

பாவம் போலப் 
பார்க்கும் பாப்பா 
-------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: