செவ்வாய், 18 மார்ச், 2014

கருத்து விதை கவிதை

கருத்து விதை கவிதை 
---------------------------------------
இலக்கியமும் இலக்கணமும் 
இணைந்த சோலை 

கலக்கியதில் புகுந்திட்ட 
தமிழாம்  காற்றின் 

மலர்க்கூட்ட மணத்துக்குள் 
மயங்கி விட்ட 

மனதுக்குள் கருத்துக்கள் 
விதையாய் மாறி 

வளர்ந்திட்ட  கவிதைகளில்  
வாழ்ந்து பார்ப்போம்   
--------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: