ஞாயிறு, 30 மார்ச், 2014

இருளும் ஒளியும்

இருளும் ஒளியும்
---------------------------
இருளும் ஒளியும் 
இணையும் முக்தி 

வெளியும் உள்ளும் 
விளையும் பக்தி 

இமைகள் மூடியும் 
வெளிச்சம் வீசும் 

இமைகள் திறந்தும் 
இருட்டைப் பேசும் 

உலகின் உயிரின் 
ஒன்றாம் சக்தி 
---------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: