புதன், 19 மார்ச், 2014

உயிரின் வலி

உயிரின் வலி 
----------------------
உறவோ நட்போ 
பிரியும் நேரம் 

உயிரின் ஓரம்   
கிழியும் வலி 

சேர்ந்து இருந்த 
வாழ்க்கைத் தருணம் 

வளர்த்து  வந்த 
உயிராம்  மரத்தின் 

இலைகள் உதிரும் 
வலியும் தெரியும் 
------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: