சனி, 15 மார்ச், 2014

வடக்கும் தெற்கும்

வடக்கும் தெற்கும் 
----------------------------
இருந்த மலை இமய மலை 
புயலிலும் மழையிலும்

புரண்டு ஓடி வந்து 
விழுந்த மலை வேறு மலை 

வெட்டுண்டு சிலை ஆகி 
கோயிலுக்குள் வந்த பின்பு 

கும்பிட்டு வருகின்ற 
பக்தர்கள் கூட்டத்தில் 

வடக்கென்ன தெற்கென்ன 
வெளுப்பென்ன  கருப்பென்ன
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
 

1 கருத்து: