சனி, 1 மார்ச், 2014

சன்னல் வழி உலகம்

சன்னல் வழி உலகம் 
--------------------------------
அந்த சன்னல்கள்தான் உலகை 
அறிமுகம் செய்து வைத்தன 

இயற்கையின் எளிமையை
வாழ்க்கையின் வலிமையை 
உறவின் கனத்தை 
இரவின் மௌனத்தை 
அர்த்தம் புரிய வைத்தன 

சிலருக்கு பெற்றோராய் 
சிலருக்கு ஆசிரியராய் 
சிலருக்கு நண்பராய் 
சிலருக்கு யாரோ சிலராய் 
அந்த சன்னல்கள்தான் 
----------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: