செவ்வாய், 25 பிப்ரவரி, 2014

கவிதைக் கருப் பொருள்

கவிதைக் கருப் பொருள்  
---------------------------------------
கவிதைக்குக் கருப்பொருளாய்க் 
காதலினை வைத்து விட்டால் 

காகித மை ஆறும் முன்னே 
கணக்கில்லாக் கருத்துக்கள் 

பண்பாடு, பசிக் கொடுமை 
பாதகங்கள் பற்றி எல்லாம் 

வரிந்து கட்டி எழுதினாலும் 
வரி ஒன்றும் வாராது 

என்றைக்கும் இளமைக்குக் 
கருப்பொருளே காதல்தான் 
------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.nagendrabharathi.com

1 கருத்து: