ஞாயிறு, 26 ஜனவரி, 2014

குழந்தையின் கேள்வி

குழந்தையின் கேள்வி 
------------------------------------
எல்லாத் தொடர்களும் 
இவுக பார்ப்பாக 

நம்ம பார்த்தாக்க 
நாட்டாமை பண்ணுவாக 

எல்லாத் திண்பண்டமும் 
இவுக சாப்பிடுவாக  

நம்ம சாப்பிட்டாக்க 
நல்லதில்லை என்பாக  

இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் 
இப்படியா இருப்பாக 
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: