சனி, 11 ஜனவரி, 2014

தொல்லைக் காட்சித் தொடர்கள்

தொல்லைக் காட்சித்  தொடர்கள் 
-------------------------------------------------
நடப்பதைத்   தானே 
நடிக்கிறோம் என்பார்கள் 

நடக்காத வீடுகளிலும் 
நடத்தி விடுவார்கள் 

ஒன்றிரெண்டு வீடுகளில் 
ஓடுகின்ற பிரச்னையை 

ஒவ்வொரு வீட்டிலும் 
ஓடவிட வைப்பார்கள் 

தொல்லைக்காட்சித் தொடர்களால் 
எல்லையில்லாத் துன்பமே 
----------------------------நாகேந்திர பாரதி

4 கருத்துகள்: