ஞாயிறு, 13 அக்டோபர், 2013

சிரிப்பு சினிமா

சிரிப்பு சினிமா 
-----------------------
கொலையும் கொள்ளையும் 
குடியும் கற்பழிப்பும் 

கொடூரச் செயல்களாய்க் 
காட்டிய காலம் போய் 

சிரிப்பும் பாட்டுமாய்க் 
காட்டும் சினிமாவில்  

சிக்கிச் சீரழியும் 
சிறுவர் சமுதாயம் 

தேறுமா இனிமேல் 
மாறுமா சினிமா 
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: