வெள்ளி, 27 செப்டம்பர், 2013

எண்ணங்களின் எண்ணிக்கை

எண்ணங்களின் எண்ணிக்கை 
--------------------------------------------------
படிக்கும் போது 
படரும் எண்ணம் - காதல் 
துடிக்கும் போது 
தொடரும் எண்ணம் - வேலை 
கிடைக்கும் போது 
கிளறும் எண்ணம் - மணம் 
முடிக்கும் போது 
மலரும் எண்ணம் - காலம் 
முடியும் போது 
முடியும் எண்ணம் 
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: