வியாழன், 11 ஜூலை, 2013

சமுதாயக் கொடுமை

சமுதாயக் கொடுமை
-------------------------------
காதலில் பிரிந்து போய்
பாசத்தின் உயிரும் போய்
பாசத்தில் திரும்பி வந்து
காதலின் உயிரும் போய்
சாதிச் சண்டையின்
சமுதாயக் கொடுமை
உலகம் பெரிது
உயிர்கள் அரிது
காலம் மாறும்
கண்ணீர் ஆறும்
----------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: