திங்கள், 6 மே, 2013

மறுத்து விட்ட காலம்

மறுத்து விட்ட காலம்
-------------------------------------விளையாட வாப்பா என்ற போதுவிரட்டி அனுப்பினாய்விளையாட நினைக்கும் போது - பையன்வேலைக்குச் சென்று விட்டான்கடைக்குப் போகணுங்க என்ற போதுகத்தி அனுப்பினாய்கடைக்குப் போக நினைக்கும் போது - மனைவிகால் வலியில் படுத்து விட்டாள்பணம் அனுப்புடா என்ற போதுபதுங்கி ஒதுங்கினாய்பணம் அனுப்ப நினைக்கும் போது - அப்பாபாடையிலே போய் விட்டார்காலம் கூப்பிட்ட போது மறுத்தாய் - இப்போதுகாலம் உன்னை மறுத்து விட்டது------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: