வெள்ளி, 3 மே, 2013

'செல்'லத் தொல்லை

'செல்'லத் தொல்லை
-----------------------------------காலை எழுந்தவுடன் செல்லு - பின்புகாதில் ஒட்டிக் கொள்ளும் செல்லுமாலை முழுது மந்த செல்லு - என்றுவழக்கப் படுத்திக் கொண்ட செல்லுசெய்தி அனுப்புறதும் செல்லு - சினிமாபடத்தை அனுப்புறதும் செல்லுகைதி ஆக்கிப் புட்ட செல்லு - சின்னகம்ப்யூட்டர் ஆகிப் போன செல்லுமாசம் முழுக்க அந்த செல்லு - மாசக்கடைசி 'காய்ச்சு'மந்த பில்லு----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


2 கருத்துகள்: