வியாழன், 2 மே, 2013

ஒத்தையடிப் பாதை

ஒத்தையடிப் பாதை
-----------------------------------ஓராயிரம் கால்களின்ஒற்றுமை அடையாளம்கால்கள் பின்னியகாட்டுக் கயிறுநெளிந்து கிடக்கும்நீளப் பாம்புதார் ரோட்டின்தகப்பன் சாமிதேய்ந்து வளரும்வாழ்க்கைப் பாதை-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
1 கருத்து: