வெள்ளி, 12 ஏப்ரல், 2013

பிள்ளையிட்ட தீ

பிள்ளையிட்ட தீ
----------------------------------பிள்ளையிட்ட தீபற்றி எரிகிறதுவாய்க்காலில் ஓடியஇள ரத்தம்எழும்பி வருகிறதுஇளைஞர் மனத்தில்இன மானத்தைஎழுப்பி வருகிறதுஅரசியல் தரகர்களும்ஐந்தாம் படைகளும்அலறி ஓடமாணவர் படைமறுபடி வருகிறது----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
2 கருத்துகள்: