திங்கள், 3 டிசம்பர், 2012

கசியும் இதயம்

கசியும்  இதயம்


-------------------------------பாசத்திலும் கண்ணீர்காதலிலும் கண்ணீர்பாசத்தின் கண்ணீர்பண்பட்ட கண்ணீர்காதலின் கண்ணீர்புண்பட்ட கண்ணீர்பண்ணோ புண்ணோபாசமோ காதலோகண்ணுக்குள் இருந்துகசியும்  இதயம்-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
2 கருத்துகள்: