வியாழன், 8 நவம்பர், 2012

நம்மை வளர்ப்போம்

நம்மை வளர்ப்போம்

---------------------------------

நம்மை விட்டு
விலகி இருந்து

நம்மை நாமே
பார்க்கும் போது

நம்மைப் பார்த்து
நகைக்கத் தோன்றும்

நம்மைப் பார்த்து
கோபம் தோன்றும்

நம்மைப் பார்த்து 
நம்மை வளர்ப்போம்

-----------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: