புதன், 7 நவம்பர், 2012

எழுத்தாளும் எண்ணம்

எழுத்தாளும் எண்ணம்

---------------------------------------

அழுத்தமான நிகழ்ச்சிகளை
அள்ளி விட வேண்டும்

கிண்டலையும் சோகத்தையும்
கிள்ளி விட வேண்டும்

சொந்தத்தையும் பந்தத்தையும்
சுற்றி விட வேண்டும்

சூது வாது கொஞ்சம்
பற்றி விட வேண்டும்

எழுத்தாளும் எண்ணத்தில்
இன்னும் பல வேண்டும்

----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி1 கருத்து: