புதன், 21 நவம்பர், 2012

சினிமா விருது

சினிமா விருது
-------------------------------சினிமா இயக்கப்போனார் பெருசுரஷ்யக் கதையைப்படித்துப் பிடித்தார்ஆப்பிரிக்க இசையைபிடித்து அடித்தார்தலைப்பை மட்டும்தமிழில் வைத்தார்விருதை வாங்கவெளிநாடு போனார்--------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: