செவ்வாய், 2 அக்டோபர், 2012

முதியவர் தினம் தினம்

முதியவர் தினம் தினம்


-----------------------------------------------

ஏதாவது ஒரு குறிக்கோளை

எப்போதும் வைத்துக் கொண்டு

ஏதாவது ஒரு செயலை

எப்போதும் செய்து கொண்டு

ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கையை

எப்போதும் வைத்துக் கொண்டு

ஏதாவது ஒரு உதவியை

எப்போதும் செய்து கொண்டு

இருந்தால் இளமைதான்

எப்போதும் முதியவர்க்கும்

------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: