வெள்ளி, 19 அக்டோபர், 2012

காலமும் காதலும்

காலமும் காதலும்


----------------------------------

அசைந்து அமர்ந்து

பார்த்த காதல்

இசைந்து இணைந்து

சிரித்த காதல்

கட்டிப் பிடித்து

சுழலும் காதல்

விட்டுப் பிரிந்து

வேறொரு காதல்

காலம் மாறுது

காதலும் மாறுது

---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: