வியாழன், 27 செப்டம்பர், 2012

உண்மை விழிக்கும்

உண்மை விழிக்கும்


-----------------------------------

எல்லாம் தெரியும்

என்ற எண்ணத்தில்

எழுதும் போதும்

பேசும் போதும்

என்ன தெரியும்

என்ற கேள்வி

உள்ளே தோன்றி

உசுப்பும் போது

ஒன்றும் தெரியா

உண்மை விழிக்கும்

------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: