ஞாயிறு, 23 செப்டம்பர், 2012

காகிதக் கப்பல்கள்

காகிதக் கப்பல்கள்


------------------------------------

சாதியும் மதமும்

மொழியும் நாடும்

அடையாளம் ஆகிவிட்ட

சமுதாயத் தீவுகளில்

சாதி சமத்துவமும்

மத ஒற்றுமையும்

மொழி இணக்கமும்

உலக அமைதியும்

கரை சேர முடியாத

காகிதக் கப்பல்கள்

------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: