வெள்ளி, 28 செப்டம்பர், 2012

பூரண வாழ்வு

பூரண வாழ்வு


------------------------------

இருப்பு நிலையில்

பூரணம் ஆகவும்

இயக்க நிலையில்

உயிரினம் ஆகவும்

தாவரம் தொடங்கி

தாத்தா வரைக்கும்

ஐந்து அடர்த்திகளும்

ஐந்து உணர்வுகளாய்

வளரும் நிலையை

வணங்கி வாழ்வோம்

------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: