வியாழன், 27 செப்டம்பர், 2012

மனித மரங்கள்

மனித மரங்கள்


----------------------------

கூரையைப் பிய்த்தும்

மரங்களைச் சாய்த்தும்

மண்ணை வாரியும்

எறிந்தது காற்று

தென்றலும் அதுவே

புயலும் அதுவே

மனித மரத்தின்

உள்ளே இருந்து

ஆட்டும் மூச்சை

அறிந்து வாழ்வோம்

-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: