வெள்ளி, 21 செப்டம்பர், 2012

கருவக் காட்டுச் சிறுவர்கள்

கருவக் காட்டுச் சிறுவர்கள்


-----------------------------------------------

கருவ முள் -

ஓலையிலே குத்தினா காத்தாடி

காலிலே குத்தினா ஆத்தாடி

கருவ மரம் -

வெட்டி விறகாக்கி உழைப்பு

விறகைக் கரியாக்கி பொழைப்பு

முள்ளு மரமாகி

சிறுசு பெருசாகி

கட்டைச் சுமந்தது

கரியை மூட்டும்

----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: