திங்கள், 27 ஆகஸ்ட், 2012

செயல் மேலாளர்

செயல் மேலாளர்


-----------------------------------

செய்து முடிக்கச்

சொல்லிச் செல்லுவார்

செய்யும் செயலில்

மாற்றம் சொல்லுவார்

செய்து முடிக்கும்

தேதி குறிப்பார்

செய்து முடித்த

சேதி அரிப்பார்

செய்ய மட்டும்

விடவே மாட்டார்

----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


3 கருத்துகள்: