சனி, 4 ஆகஸ்ட், 2012

ஒலியும் ஒளியும்

ஒலியும் ஒளியும்


----------------------------------------

மூலத்தில் ஆதாரம்

உச்சத்தில் துரியம்

ஆதாரம் துரியமாய்

மயங்கிடும் ஒலி

ஆகாயம் சக்தி

அதன் பின்னே சிவம்

சக்தியும் சிவனுமாய்

முயங்கிடும் ஒளி

ஒலியும் ஒளியுமாய்

இயங்கிடும் வெளி

-----------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: