திங்கள், 27 ஆகஸ்ட், 2012

வருத்தம் தந்த மகிழ்ச்சி

வருத்தம் தந்த மகிழ்ச்சி  

--------------------------------------

நினைவையும் கனவையும் தாண்டிய

நீள் வெண் பரப்பின் கவிஞன் அவன்அவனுக்கே புரியாத அவன் கவிதை

ஆசிரியர்க்குப் புரியாததில் வியப்பில்லைவீட்டாரும் படிப்பதற்கு விரும்புவதில்லை

நண்பர்களும் நயமாக மறுத்திடுவார்வந்தது ஒரு நாள் மடல் ஒன்று

'பிரசுரிக்க இயலாமைக்கு வருந்துகிறோம்'பாடினான் ஆடினான் மகிழ்ந்தான்

படித்துப் பார்த்தானே ஒருவன் என்று

----------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி1 கருத்து: