வெள்ளி, 24 ஆகஸ்ட், 2012

காதலித்துப் பார்

காதலித்துப் பார்


-----------------------------

காதலித்துப் பார்த்தால்

தான் தெரியும்

காதல் காத்து இருத்தல் என்று

காதல் பார்த்து சிரித்தல் என்று

காதல் பழகிப் பிரிதல் என்று

காதல் பிரிந்து சேர்தல் என்று

காதல் கண்ணீர் என்று

காதல் கடமை என்று

காதல் உலகம் என்று

காதல் உண்மை என்று

---------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: