வியாழன், 2 ஆகஸ்ட், 2012

கவிதை உருவங்கள்

கவிதை உருவங்கள்


-------------------------------------

வாழ்க்கையைக் கவிதையாக

வடித்தது அந்தக் காலம்

நிகழ்ச்சியைக் கவிதையாக

நிறுத்தியது அடுத்த காலம்

காட்சியைக் கவிதையாக

காட்டியது வந்த காலம்

பார்வையைக் கவிதையாக

பதிவது இந்தக் காலம்

உணர்ச்சிகள் ஒன்றுதான்

உருவங்கள் வேறுவேறு

--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: