ஞாயிறு, 29 ஏப்ரல், 2012

காரண காரியம்

காரண காரியம்


--------------------------------

எழுத்தில் இருந்து பொருள்

பொருளில் இருந்து வாழ்க்கை

வாழ்க்கையில் இருந்து இயக்கம்

இயக்கத்தில் இருந்து இன்பம்

இன்பத்தில் இருந்து துன்பம்

துன்பத்தில் இருந்து பாடம்

பாடத்தில் இருந்து கண்ணீர்

கண்ணீரில் இருந்து கவிதை

கவிதையில் இருந்து காரணம்

காரணத்தில் இருந்து காரியம்

--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக