ஞாயிறு, 25 மார்ச், 2012

மண்ணுத் திண்ணை

மண்ணுத் திண்ணை
--------------------------------------
சாணி மணமும்
கோல மணமும்
வேப்ப மரத்து
இலையின் மணமும்
கலந்து கிடக்கும்
மண்ணுத் திண்ணை
துண்டை உதறிப்
போட்டுப் படுத்தா
கண்ணு சாயும்
காலம் மாறும்
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: